Regulament cadru privind valorificarea activelor societăţilor aflate în faliment

CONTINENTAL 2000 S.P.R.L, in calitate de lichidator judiciar, in baza art.116 alin.2 din Legea 85/2006, prezinta urmatorul regulamentul cadru de vanzare a activelor societatilor aflate in faliment.
Activele supuse vanzarii, apartin debitorului falit si constau in bunuri descrise in raportul de evaluare, depus la dosarul cauzei si care poate fi consultat si la sediul lichidatorului judiciar. Raportul de evaluare a fost intocmit cu respectarea prevederilor si standardelor interne si internationale in vigoare elaborate de ANEVAR.           

Art.1 Vanzarea activului se efectueaza prin licitatie  publica cu strigare in baza caietului de sarcini.

Art.2 La licitaţia publică deschisă cu strigare pot participa persoane fizice sau asociaţii familiale române, persoane fizice străine, persoane juridice române şi străine singure sau în asociere.

Art.3 Vanzarea activelor apartinand debitorului, se face la sediul lichidatorului judiciar situat in Sfantu Gheorghe,strada Crangului nr. 12, bl.9, sc. B, ap. 4,jud. Covasna sau dupa caz la biroul local din Brasov, situat in B-dul, Iuliu Maniu nr. 68, bl. 3, sc. C,ap.9.

Art.4 ComisiaComisia de licitatie, este formata din doi membrii cu urmatoarea componenta:

      - presedintele  - persoana practician in insolventa;

      - secretar tehnic- angajat al practicianului in insolventa;

Creditorii pot desemna un reprezentant care sa participle la licitatie in calitate de observator.

Art.5 Practicianul in insolventa este obligat sa asigure mediatizarea sedintei de vanzare, prin publicarea unui anunt in presa, precum si pe paginile de internet de profil.

Art.6 Anuntul publicitar  privind informatiile despre licitatie va cuprinde:

     a) denumirea si adresa unitatii organizatoare, descrierea pe scurt a activelor supuse vanzarii;

     b) adresa, data si ora tinerii licitatiei pentru vanzarea activelor

     c) numarul de telefon sau de fax la care se pot obtine informatii suplimentare despre activele ce fac obiectul licitatiei, precum si caietul de sarcini

     d) pretul de pornire la licitatie;

     e) cuantumul garantiei de participare

Art.7 Vanzatorul va pune la  dispozitia celor care solicita, incepand cu data aparitiei anuntului de vanzare, raportul de evaluare a activului supus vanzarii  precum si caietul de sarcini in care sunt prezentate etapele licitatiei si modalitatea de solutionare a incidentelor

Art.8 Pretul de pornire a licitatiei este stabilit la valoarea din raportul de evaluare intocmit in cauza.

Art.9 Pretul de pornire a licitatiei, nu include taxa pe valoare adaugata. Aceasta se adauga la pretul de adjudecare conform prevederilor codului fiscal.

Art.10 La licitatiile de vanzare de active pot participa persoane fizice sau persoane juridice in conditiile legii.

Art.11 Participantii la licitatie vor prezenta practicianului in insolventa, inainte de inceperea sedintei, urmatoarele documente:

 -(1)pentru persoanele juridice, documentele de participare care atestă îndeplinirea condiţiilor de calificare sunt următoarele:

 documentul care atesta achitarea contravalorii Caietului de Sarcini pentru care participă la licitaţia publică deschisă cu strigare (copie);

 1. documentul care atesta achitarea garanţiei de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare (copie);

 2. actul care atestă împuternicirea acordată persoanei care reprezintă potenţialul cumpărător în vederea participării la licitaţia publică deschisă cu strigare(original);

 3. certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (copie); 

 4. certificat de înregistrare ca plătitor de T.V.A (copie);

 5. certificat de înregistrare a societăţii comerciale străine - pentru persoane juridice străine (traducere legalizată în limba română);

 6. acord de acceptare a Caietului de Sarcini privind procedura de vânzare a Bunurilor

  -(2)pentru persoanele fizice, documentele de participare care atestă îndeplinirea condiţiilor de calificare sunt următoarele:

 1. documentul care atesta achitarea contravalorii Caietului de Sarcini a pentru care participă la licitaţia publică deschisă cu strigare (copie);

 2. documentul care atesta achitarea garanţiei de participare la licitaţia publică deschisă cu strigare (copie);

 3. actul care atestă împuternicirea acordată persoanei care reprezintă potenţialul cumpărător în vederea participării la licitaţia publică deschisă cu strigare şi a semnării ofertei finale (original);

 4. copia actului de identitate (B.I/C.I./paşaport)

 5. certificat de înregistrare ca plătitor de T.V.A, dacă este cazul (copie);

 6. acord de acceptare a caietului de sarcini privind procedura de vânzare a Bunurilor

 

Art.12 Dupa analizarea documentelor, va incepe licitatia. In cuprinsul procesului verbal se va face mentiunea tuturor ofertantilor acceptati si  exclusi

Art.13 -(1) Licitatiile se desfasoara sub conducerea practicianului in insolventa .

          (2) In ziua si la ora stabilita pentru inceperea licitatiei, in cazul in care este prezent minimum un participant, presedintele comisiei la licitatie anunta obiectul licitatiei si constata daca sunt indeplinite conditiile legale pentru vanzarea prin licitatie.

          (3)Presedintele anunta pretul initial de vanzare de la care porneste strigarea, cu precizarea  pasului de licitare stabilit de comisia de licitatie.

         (4) Participantii la licitatie vor prezenta oferta de pret prin strigari. Oferta trebuie sa respecte conditiile de salt precizate la deschiderea licitatiei, in caz contrar se considera ca ofertantul s-a retras din licitatie. Presedintele comisiei de licitatie anunta cu glas tare si clar suma oferita de licitator.

         (5) Daca la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o suma mai mare, presedintele comisiei de licitatie anunta adjudecarea licitatiei in favoarea participantului care a oferit ultima suma.

        (6) Licitatia se declara inchisa dupa anuntarea verbala a castigatorului de catre presedintele comisiei de licitatie si dupa intocmirea procesului verbal de licitatie care se semneaza de membrii comisiei de licitatie, participanti si de adjudecatar.

        (7) Procesul-verbal al licitatiei, impreuna cu documentele privind organizarea si desfasurarea acesteia, se arhiveaza, potrivit legii la sediul lichidatorului, iar un exemplar din Procesul-verbal se va depune la Dosarul cauzei, pentru verificarea legalitatii si constituie baza legala a incheierii Actului de adjudecare.

Art.14 Participantii pot formula contestatii in cazul in care considera ca nu s-au respectat dispozitiile legale referitoare la organizarea si desfasurarea licitatiei. Contestatiile se formuleaza in conformitate cu art. 21 din legea 86/2006 .               

Art.15 In maximum 10 zile de la adjudecare sau de la solutionarea contestatiilor persoana careia i s-a adjudecat activul licitat este obligata sa achite pretul activului supus vanzarii.

Art.16 Daca adjudecatarul renunta la cumpararea bunului sau daca nu achita diferenta de prêt, pierde garantia depusa si este declarat adjudecatar fals. In conformitate cu art. 849 Cod proc. civ. adjudecatarul fals este obligat la plata diferentei de valoare intre valoarea la care acesta a adjudecat activul supus vanzarii si valoarea la care s-a adjudecat in final bunul in cazul desfasurarii unei noi licitatii, in situatia in care activul a fost vandut cu o valoare mai mica decat cea adjudecata

Art.17 In cazul in care persoana care a castigat licitatia opteaza pentru achitarea diferentei de prêt in rate se stabilesc urmatoarele conditii

a) In termen de 5 zile de la data licitatiei castigatorul este obligat sa comunice lichidatorului  judiciar o  cerere  prin care solicita aprobarea platii in rate a pretului insotita de dovada achitarii a 40% din pretul de adjudecare.

 b)Numarul de rate este de maxim 3, fiecare rata neputand fi mai mica de 20% din valoarea totala a bunului.  

 c)  Esalonarea la plata nu va depasi un interval de 90 de zile calendaristice de la data licitatiei.

 d)  In cazul in care cumparatorul nu respecta  termenele de plata stabilite, datoreaza penalitati in cuantum de 0,1%/zi de intarziere la plata.

 e)In cazul in care cumparatorul intarzie 20 de zile plata, de la termenele stabilite, se vor aplica dispozitiile art. 16 din prezentul regulament.

 f)in cazul platii in rate a pretului actul de adjudecare se va intocmi la data achitarii integrale a pretului, inclusiv a penalitatilor pe care le-ar datora.

 

PLATA IN RATE SE ACCEPTA  PENTRU VANZARI CU O VALOARE DE MINIM 70.000 LEI+TVA;

Art.18 In cazul in care nu s-a prezentat nici un ofertant la licitatie sau nici unul din cei prezenti nu a oferit pretul de pornire, licitatia se va repeta.

Art.19  Sedintele de licitatie se vor face in conditiile stabilite astfel:

 1. primele trei licitatii vor pornii de la pretul din raportul de evaluare;
 2. incepand cu licitatia a patra, pretul va scadea cu 10 % din valoarea stabilita prin raportul de evaluare la fiecare sedinta de licitatie   pana la 50 % din valoarea initiala:
 3. in cazul nevanzari la 50% din valoarea initiala, vanzarea se va putea face in baza unei oferte ferme de cumparare, cu marja de negociere de 25% din pretul la care incepe negocierea, respectiv, la pretul diminuat cu 50% din pretul stabilit prin raportul de evaluare.